Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

9. februar 2022

Gylle fra 1. februar

Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Husk dog på, at færdsel på meget våde, vandmættede eller oversvømmede arealer med tunge maskiner kan give næsten uoprettelige strukturskader i jorden. Nogle steder er gylletankene ved at være fyldt godt op. Hvis det kniber med kapaciteten, er det nødvendigt at låne sig frem. Der er givetvis ledige gylletanke nogle steder, men vi har desværre ikke en opgørelse over, hvor de ligger.

Hvis der er behov for tidlig udbringning af gylle, skal udbringning ske til afgrøder med tidlig og kraftig vækst, og udbringning skal så ske på arealer, hvor der ikke er risiko for afstrømning. For at minimere afstrømning, skal der i den tidlige udbringning kun anvendes 12-15 tons pr. ha i veletablerede marker med vinterraps og vintersæd eller nedfældning i flerårige græsmarker. Ved tidlig udbringning er effekten ved gylleforsuring normalt begrænset.
Gylletank - Gylle fra 1. februar
Afgrøderne har ikke behov for næringsstoffer før vækststart. Dvs. når jordtemperaturen er over 5-6 °C.
Her i skrivende stund ligger jordtemperaturen lige over 5 °C, men prognosen viser et fald mod 4 °C den næste uges tid.
Hvis der skulle komme risiko for frost og sne, er det vigtigt at kende reglerne.
Husdyrgødning, afgasset biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning må ikke udbringes på:
Vandmættede eller oversvømmede arealer.
På arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer og kystlande.
Frosne arealer. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm. Det er kun tilladt at køre efter nattefrost, hvis jorden forventes at tø op i løbet af dagen.
Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 pct. af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot 0,5 cm.
Skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer eller fjorde, inden for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af vandmiljøet. En undtagelse er, at der på arealer med skråninger på 6-12°, kan nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset gylle, men kun parallelt med vandløbet. På den måde kan disse skrånende arealer fortsat indgå i harmoniarealet.
Endvidere gælder, at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Der er krydsoverensstemmelse på udbringningsmetoder og på de regler der skal sikre mod overfladeafstrømning af udbragt husdyrgødning. Dvs. forhold omkring udbringning på frossen, snedækket og vandmættet jord, og forhold omkring udbringning på arealer der skråner mod vandmiljøer.
Krav til forsuringsteknik
I vinterafgrøder er der frit valg mht. udbringningsteknik, dvs. at gyllen kan udlægges med slæbeslanger med eller uden syre, med slæbesko eller ved nedfældning. Ved nedfældning i fodergræs, og græsudlæg skal der anvendes en græsmarksnedfælder. Ved nedfældning på arealer uden afgrøder (sort jord) skal gyllen være tildækket efter nedfældningen. Ved nedfældning i græs skal nedfældningsrenderne helt kunne indeholde den udbragte mængde gødning.
Forsuring kan være relevant i en udbringningsperiode med blæsevejr, som øger ammoniakfordampningen. Forsuring med svovlsyre kan supplere eller dække svovlbehovet.

Før såning og i fodergræs skal flydende husdyrgødning nedfældes, eller forsures. Forsuringen skal ske inden eller i forbindelse med udbringningen.

I fodergræs kan der vælges slangeudlægning med forsuring eller nedfældning af gyllen. Ved forsuring skal der tilsættes en fast mængde 96 pct. svovlsyre eller en tilsvarende mængede svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration til den udbragte gylle. Den 1. august 2021 trådte nye regler for forsuring i kraft. Den største ændring er, at syremængderne nu defineres som en fast mængde og ikke ud fra pH. Baggrunden er bl.a. et ønske om bedre mulighed for kontrol. Der forekommer nu krav om dokumentation af syreforbrug (f.eks. fakturaer) samt erklæring om tidspunkt, areal og gyllemængde. Dette kan f.eks. være i FarmTracking.
Mængderne af svovlsyre kan ses i tabellen her.
Ved forsuring af flydende husdyrgødning i stalden skal forsuringen ske i overensstemmelse med de vilkår der gælder for det pågældende staldforsuringsanlæg jævnfør husdyrbrugets miljøgodkendelse. Er dette opfyldt må staldforsuret gylle udbringes uden krav om nedfældning eller supplerende forsuring.

Bemærk at husdyrgødning der overfladeudbringes til arealer uden afgrøder, skal nedmuldes indenfor 4 timer. Reglen om nedmuldning gælder også ved slangeudlægning af forsuret gylle. Ved udbringning med slæbeslanger efter såning er der ingen krav om forsuring.

Vær opmærksom på lempelse af det tidligere krav om, at for hver hektar der tilføres forsuret gylle inden såning skal der forsures gylle til 0,2 ha vintersæd eller vinterraps. Dette krav er ikke længere gældende.

Kravene om udbringningsteknologier afhænger af afgrødetype og tidspunktet for gyllens udbringning.

Der er krydsoverensstemmelse på overholdelse af udbringningsperioderne og -teknik for flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, flydende affald, restvand, bundfald, ensilagesaft, samt kunstgødning og fast husdyrgødning.
Kend indholdet i gyllen
Da gylle udgør en stor del af kvælstofforsyningen, og ofte dækker grundgødningen, så er det vigtigt at kende næringsindholdet så godt som muligt. I gødningsplanlægningen kan vi kun regne med standardværdier og standardmængder.

I forberedelserne op mod foråret skal gødskningen planlægges. For bedst muligt at kende indholdet i gyllen kan udtages gylleprøver til analyse. I en analyse kan analyseres for N-total, ammonium-N, P og K. Da gyllen er en væsentlig kvælstofkilde, bør der som minimum analyseres for N-total. Især vintergyllen kan – grundet meget forskelligt vandindhold – have et meget forskelligt indhold af næringsstoffer pr. tons. Derfor vil en gylleanalyse inden forårsudbringningen give en god mulighed for at kende næringsindholdet og på den måde opnå en mere nøjagtig kvælstoftildeling.
Gylleprøver kan udtages på to måder:

OMRØRTE GYLLETANKE

Hos Fjordland kan du få udleveret prøveflasker, der fyldes med gylle fra en omrørt tank. Tanken skal være velomrørt for at få så godt et udtryk for næringsindholdet som muligt. Prøverne afleveres på kontoret. Vi vil så indsende til laboratoriet og formidle analyseresultaterne. 

Pris fra 450-650 kr. pr. gylleprøve.

IKKE OMRØRTE GYLLETANKE

Gylleprøver udtaget i ikke-omrørte gylletanke kan ske med Eurofins spydprøvesystem, der har flere fordele:
Ingen ødelæggelse af flydelag
Ingen behov for ekstra omrøring
Du slipper selv for at skulle udtage
Pris fra 1000-1200 kr. pr. gylleprøve.
LÆS MERE OM GYLLEANALYSER
Hvis man ønsker at gøre brug af Præcisionsjordbrug, som alternativ til efterafgrøder og anvender husdyrgødning, skal der foreligge en analyse på tankniveau af gyllen forud for udbringningen fra et akkreditteret laboratorie.
Inden gyllekørsel
Det er godt for naboskabet, at informere om gyllekørsel. Husk derudover, at hvis du sviner vejen til med jord fra gyllevogne eller andre redskaber, så skal du huske snarest at rydde op efter dig.
Husk at skilte om jord på vejen mens arbejdet foregår.
Thomas Gram
"Har du brug for sparring, er du altid velkommen til at tage fat i din planterådgiver."

THOMAS GRAM

Planterådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram