Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

19. marts 2024

Ny lov indfører pligt til registrering af arbejdstid

Arbejdsgivere har fra 1. juli 2024 pligt til at registrere medarbejdernes daglige arbejdstid. Formålet med registreringen er overholdelse af hviletidsreglerne, reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid og pauser m.v.

Medarbejderne kan dog nøjes med at registrere afvigelser fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid og der kræves kun registrering af medarbejdernes samlede daglige arbejdstid uden at der skal specificeres i hvilket tidsrum, at arbejdet er udført.
Loven kræver, at arbejdsgiverne indfører et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem”, der gør det muligt at registrere den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Medarbejderen skal under hele ansættelsesforholdet have adgang til egne oplysninger i tidsregistrerings systemet, ligesom arbejdsgiveren skal sørge for at opbevare de registrerede oplysninger i 5 år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Præcis hvordan der skal tidsregistreres, bestemmer de nye regler ikke.
Undtagelsesbestemmelse for selvtilrettelæggere
I loven indføres der dog en undtagelsesbestemmelse, der giver adgang til at undtage visse medarbejdere fra reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid og dermed også fra registreringspligten.

Undtagelsen finder anvendelse, hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastlægges på forhånd, eller når medarbejderen selv kan fastsætte arbejdstiden, hvor der er tale om medarbejdere, der kan træffe selvstændige beslutninger eller har ledelsesmæssige funktioner. Dette kaldes ”selvtilrettelæggere”.

Hvis en medarbejder er selvtilrettelægger og derfor skal undtages fra registreringspligten, skal det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at medarbejderen ikke er omfattet af reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid.

Selvtilrettelæggerbegrebet er ikke entydigt eller udtømmende fastlagt. Det vil derfor i mange tilfælde bero på en konkret vurdering, om en medarbejder kan anses for at være selvtilrettelægger.
Arbejdstidsreglerne

48-TIMERS REGLEN

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine ansatte ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit (inklusive overarbejde) i løbet af en referenceperiode på op til 4 måneder.

11-TIMERS REGLEN

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage. (Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer indtil 30 dage i et kalenderår). Inden for hver periode på 7 døgn skal medarbejderen have et ugentligt fridøgn.

PAUSER

Hvis arbejdsdagen er på mere end 6 timer, har medarbejderen krav på en pause. Der er ingen regler om længden af pausen.
Gry Bacher Nielsen
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte os...

GRY B. NIELSEN

Jurist
KONTAKT OS NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsethistorypage-break linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram