Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

31. august 2021

Jordprøver - sådan udnytter du dyrkningspotentialet

Som landbruger er en af dine vigtige ressourcer den jord, du dyrker. Jorden er hele grundlaget for din planteproduktion. Derfor er det utroligt vigtigt, at jordens dyrkningspotentiale er optimeret.

En jord kan være gødsket helt efter planen, men jordens reaktionstal er afgørende for, om den næring, der er i jorden, kan optages af afgrøderne.

Derfor anbefaler planterådgiver Nikolaj Wagner, at der udtages jordprøver hvert 5. eller 6. år på alle marker. Med jordprøver får du overblik over din jords næringsstofindhold. Det giver dig mulighed for at få udarbejdet den bedste gødningsplan, der er nøjagtig afpasset efter din jords beskaffenhed.

Når du følger denne plan, tager du afsæt i jordens dyrkningspotentiale og tildeler jorden den optimale mængde næringsstof – ikke for lidt og ikke meget. Det er der god økonomi i for dig.

Men der er også andre fordele ved jordprøver. Nikolaj Wagner fortæller her om Fem Fordele ved jordprøver.

Ud med gætterier - ind med fakta

Det er slut med gætterier, grublerier og gambler-adfærd, hvis du skulle have haft en sådan i forhold til, hvad du skal tilføre jorden for at få optimalt udbytte.

Systematisk udtagne jordprøver giver dig et rigtigt godt grundlag for at tilføre netop de næringsstoffer til dine forskellige marker, som de behøver for at levere godt udbytte.

Den optimale landbrugsjord består af luft, vand, humus og mineral. For at få planterne til at yde optimalt, drejer det sig for dig om at supplere naturen og give planternes rødder og jordens biologi det rette tilskud af næringsstoffer. På den måde får du det bedste avlsresultat.

Der kan også være uudnyttet potentiale i et andet aspekt af markdriften. At starte markarbejdet så tidligt som muligt kan have indflydelse på årets høstudbytte. Der gælder særlige regler i forhold til jordens klassificering. Også her kan der måske være noget at hente for dig. Det gælder også hvis du overvejer at dyrke din jord uden pløjning (reduceret jordbehandling).

Fem fordele ved jordprøver

Overblik - den optimale løsning
Overblik - den optimale gødningsplan
Du får med de forskellige analyser overblik over dine markers næringsstofindhold.  Med denne oversigt over dine markers ”helbredstilstand” kan du i dialog med din planterådgiver finde ud af, om du f.eks. kan spare gødning, hvis næringsstoftallene er høje. Det kan også være, at du kan imødegå manganmangel og måske vil kunne spare på mangansprøjtninger

Resultaterne bliver indlæst i Mark Online, så friske data ligger klar hos din planterådgiver, når I skal tale om planlægning af gødskning/sædskifte m.v.

Kalkstrategi - handler om både tid og penge
Med GPS prøver får du overblik over de ”dårlige pletter” på dine marker. Det betyder, at du kun behøver bruge tid og penge på kalkning lige netop dér, hvor det er nødvendigt.

 Vi ser ofte, at det kun er dele af en mark, der har behov. Bruger du forsuret gylle, øger det kalkforbruget i marken. Der kan nemt være forskelligt behov for kalk rundt omkring på samme mark.

 Graduerede GPS-kalkkort er positionsbestemte, og spreder du ikke selv kalk, kan maskinstationens GPS styrede kalkspreder anvende kortmaterialet.

Med et gradueret kalkkort har du overblik over, hvor den enkelte mark har kalkmangel, og hvor du ikke behøver tilføre noget. Det kan reducere din udgift til kalk og tidsforbruget til spredningen af kalken. Se herunder gradueret kalkkort efter GPS prøver:

Gradueret kalkkort GPS jordprøver -Fjordland
Højere N kvote til dine marker
Der kan være flere fordele ved nye jordprøver end de ovenfor skitserede. Hvis der samtidig laves ler- eller teksturanalyser, kan korrekte jordbundsklassificeringstal (JB) måske give højere N-kvote til marken. 
Med jordprøver kan du få afklaret, om du udnytter den N-kvote, dine marker kan oppebære.
Jordbundsklassificeringen bestemmer kvælstofkvoten, idet udbytteniveau og N-kvote afhænger af jordtypen.

Eksempel:
De vejledende jordbundskort for en af dine marker siger JB 4.
En leranalyse siger JB 5 eller 6.
N-kvoten for marken vil derfor kunne øges.

I praksis kan der være mange kg. N på ejendomsniveau at hente, hvis analyserne viser, at de vejledende jordbundskort er forkerte. Ler- og teksturanalyser kan anvendes som gyldig dokumentation for at ændre N-kvoten.
Mere tid og fleksibilitet til pløjning af dine marker
Der er forskel på, hvornår landmænd må begynde jordbehandling. Det afhænger af jordbundsklassificeringen (JB) det enkelte sted. Ler- og teksturanalyser kan afklare , om du evt. må starte tidligere i marken, end du hidtil har gjort.

Eksempel:
Du vil tilså med vårsæd.
JB 1-4: du må først starte jordbehandlingen fra 1. februar.
JB 5-6: her kan du begynde 1. november.
JB 7-9: du kan med enkelte undtagelser starte 1. oktober.

Igen vil resultaterne af ler- og teksturanalyser måske kunne hjælpe dig. hvis jordtypen skifter til en højere kategori, vil du kunne starte markarbejdet tidligere og få større mulighed for at lave god pløjningog rettidigt forårsarbejde i marken.
Her kan anlyserne altså give dig mere tid og dermed større fleksibilitet i efterårsarbejdet.
Mere fosfor til dine marker
Fra høst 2018 blev der indført et loft på, hvor meget fosfor du årligt må udbringe på et harmoniareal. Fosforreguleringen medregner som noget nyt både organisk gødning og den handelsgødning, du evt. bruger.

Det fastsatte fosforloft for begge typer gødning indgår nu som element i din gødningsplan. Producerer og modtager du flere forskellige typer gødning, bliver fosforloftet for din virksomhed beregnet som et vægtet gennemsnit af de forskellige typer organisk gødning. Fosforloftet for handelsgødning bliver beregnet separat.

Vi ligger midt i et område under særlig bevågenhed. På kortet herunder kan du se, hvor der gælder særlige restriktioner.

Jordprøver fosforkort Fjordland

Alt efter hvordan fosfortallene er for dine arealer, vil du måske kunne få et tillæg til din virksomheds fosforloft – både organisk gødning og handelsgødning. Jo lavere P-tal – jo større tillæg op til max 45 kg P/ha.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne få et tillæg til din virksomheds fosforloft:

 

du skal have P-tal for samtlige af din virksomheds harmoniarealer
P-tallene skal være under 5 år gamle ved starten af den planperiode, hvor du ønsker fosforloftet korrigeret
du skal have P-tal for minimum hver 5. hektar for hver mark, som indgår i dit harmoniareal
du kan ikke indregne arealer med JB-nr. 11 og 12 i det gennemsnitlige P-tal

Eksempel på tematiseret fosforkort:

 

Tematiseret fosforkort
Jordprøver - en god investering

Jordprøver er god viden om dine marker, som du kan bruge til optimering og effektivisering af din markdrift som ovenfor skitseret.

For nogen kan jordprøver synes som en stor udskrivning, men når omkostningerne deles ud på 5 eller 6 år, kommer prisen typisk ned på en 15-20 kr/ha. Og så er der ikke taget højde for eventuelle besparelser i kalk og øgede udbytter. Set i det lys er det faktisk altid en god investering. Også selvom der ikke måtte være et kalkbehov på alle arealer.

En standard prøve består af en analyse for reaktionstal, fosfor, kalium og magnesium, og en enkelt prøve dækker normalt et areal på ca. 3 ha. På meget uhomogene jorde bør der udtages en prøve for hver ha.

Hvis du har et Undtagelsesbrug og benytter organisk gødning svarende til højst 230 kg N, skal du have taget jordprøver for hver 5 ha af omdriftsarealet mindst hver 4. år. Her skal der også analyseres for indholdet af kvælstof. Prøverne skal du kunne fremvise, hvis der kommer kontrol.

Opdaterede jordbundsanalyser er altså vigtig viden for maksimalt udbytte og optimal tilførsel af næringsstoffer til dine marker, ligesom du på den måde ved, om du evt. kan starte tidligere end forventet med efterårsarbejdet.

Vi udarbejder f.eks. graduerede kalkkort efter GPS jordprøver og hjælper dig også gerne med tematiserede kort over f.eks. fosfor, kalium magnesium og jordtyper.

Jordprøverne kan med fordel tages i stubmarken efter høst, og inden jordbearbejdning påbegyndes.

Har du spørgsmål til jordprøver?

Vil du vide mere om jordprøver og dyrkningspotentiale i dit landbrug, så kontakt Jesper...
KONTAKT MIG
Jesper Vestergaard

JESPER VESTERGAARD

Planterådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram