Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

§3 arealer

Hvorfor er det vigtigt at vide, om du har §3 arealer på din ejendom?

Det er vigtigt at have øget fokus på, om du har §3 arealer på din ejendom. Det kan nemlig bliver rigtigt dyrt, hvis du får lavet en utilsigtet overtrædelse. Derudover kommer der fra 2022 forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3 arealer.

§3 arealer er lavet for at beskytte sårbare dyrearter og plantearter. Derfor kan det også få store konsekvenser at overtræde loven. Eksempelvis i form af genopretning eller tilbageføring til den oprindelige tilstand. Eller direkte bøder og tilskudstræk.

Husk derfor altid at holde dig opdateret på, om der er §3 arealer på din jord. Og husk at et areal kan være §3-beskyttet, uden det er blevet registreret hos kommunen endnu.

Hvis du er i tvivl så kontakt din rådgiver, som kan hjælpe dig med at få overblik over situationen.
Planteavl §3 arealerNaturlandskab

Hvad er §3 arealer?

§3 arealer er beskyttede naturtyper.
Dette kan f.eks. være naturtyperne, vi har listet her...
Ferske enge
Overdrev
Strandenge og strandsumpe
Heder
Søer og vandhuller
Vandløb, moser, kær og lign.

Hvorfor udpeges §3 arealer?

Udpegningen sker for at beskytte sårbare naturtyper, som er mere følsomme overfor næringsstoffer og jordbearbejdning. Som udgangspunkt er alle søer over 100m2 omfattet af §3, og arealer med et samlet areal over 2500m2 for naturtyperne mose, fersk eng, strandeng, hede og biologisk overdrev. På disse arealer er det planterne og dyrkningshistorikken, der afgør om arealet er omfattet af §3. Det er altså ikke kun registreringen i de kommunale databaser, der afgør, om et areal er omfattet af §3.

Vær opmærksom på §3 arealer, hvis du køber, lejer eller forpagter jord

Et areal kan vokse ind i §3-beskyttelse. Derfor er det også vigtigt at du er opmærksom på §3-status når du køber, forpagter eller lejer jord. Det er nemlig dig som bruger, der hæfter for eventuelle overtrædelser. Hvis du er i tvivl så kontakt din rådgiver som kan hjælpe dig med at få overblik over situationen.
Naturlandskab §3 arealer

Hvordan får jeg et overblik over §3 arealer på min ejendom?

Når du skal have overblik over. hvor der er registreret §3 arealer på din ejendom, har du flere muligheder.

APP

Du kan bruge Naturstyrelsens App for beskyttet natur. Med app’en kan du se vejledende §3-beskyttelser og andet fredet natur såsom fredede fortidsminde og 
beskyttede diger. 

Du kan hente app’en her:
ANDROID
IPHONE

ABONNEMENT

Du kan abonnere på den gratis service ”Din Natur” og få besked, hvis kommunen ændrer eller tilføjer §3-registreringer på dine arealer.

AREAL INFO

Du kan også gå ind på Danmarks arealinformation. Denne mulighed er ikke helt brugervenlig som app’en, men ved at følge denne guide kan du slå de nødvendige kort-lag til.

LANDMAND.DK

Hvis du primært er interesseret i, hvor de registrerede §3 arealer har overlap med dine marker, kan du nemt få overblikket på landmand.dk. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste dit CVR-nummer, så kan du se, hvor der er registreret §3-arealer på dine arealer.

Hvad gør jeg, hvis jeg er uenig i udpegningen 
af §3 arealer på min ejendom?

Hvis du har et areal, der er registreret som §3 areal, som du ikke mener, er korrekt udpeget, kan du få begrundet udpegningen hos kommunen. Eller du kan finde besigtnings-rapporten på areal info. Din planterådgiver kan også hjælpe dig med at finde udpegningsgrundlaget.

Hvad er overlap af §3 areal, og konsekvenserne for mig?

Hvis du har et overlap med et §3 areal kan det få store økonomiske konsekvenser, der er nemlig krav om krydsoverensstemmelse på §3 arealer.
Det er derfor vigtigt, at du får styr på overlappene så hurtigt som muligt, så du undgår et muligt KO-træk.
Overlap mellem §3 arealer og marker kan have flere forskellige årsager.
§3 arealet indgår på lovligvis i driften. Der kan eksempelvis være tale om et brak eller afgræsningsareal. Denne slags marker bliver berørt af det kommende forbud mod gødskning, sprøjtning, tromling og omlægning
Marken er unøjagtigt indtegnet
§3 arealet er unøjagtigt indtegnet
Et areal registreret som natur er blevet inddraget i dyrkningen
Uanset årsagen er det vigtigt at have styr på overlappene så hurtigt som muligt. På www.landmand.dk kan du selv se, om du har nogen overlap, og hvor de er. Hvis du har overlap, bør du få undersøgt, hvad årsagen til overlappet er.
Planteavl §3 arealerNaturlandskab

HVIS OVERLAPPET SKYLDES AT ET §3 AREAL INDGÅR I DRIFTEN PÅ LOVLIG VIS

Skal du ikke foretage dig mere. Blot være opmærksom på de kommende restriktioner på brugen af §3 arealer.

HVIS MARKEN ER UNØJAGTIG INDTEGNET

Er det vigtigt at få rettet indtegningen på Internet Markkort (IMK)? Selv meget små overlap kan give anledning til hørringsbreve ved kontrol af krydsoverensstemmelse. Og i yderste konsekvens sanktioner.

HVIS §3 AREALET ER UNØJAGTIGT INDTEGNET

Bør du kontakte din rådgiver og sikre dig, at der er tale om en upræcis §3-indtegning? Hvis det er §3-indtegningen, der er upræcis, kan kommunen rette kortet.

Denne slags overlap kan være opstået, fordi §3-arealerne som udgangspunkt er blevet udpeget på baggrund af luftfotos, og der blev ved indtegningen accepteret en vis fejlmargin fra myndighedernes side. Hvis du er i tvivl, om indtegningen er upræcis, eller om du uforsætligt har fået medtaget et stykke §3-natur i din mark, skal sagen undersøges nærmere. Din planterådgiver kan hjælpe dig med at få overblik over de §3-beskyttede arealer.

HVIS AREAL REGISTRERET SOM §3 ER BLEVET INDDRAGET I DYRKNINGEN

Kan det eksempelvis skyldes en fejlregistrering af et areal, der er omfattet af 1-års reglen eller genopdyrkningsret. En anden årsag kan være, at en tidligere bruger ulovligt har inddraget arealet. Som lodsejer kan du, hvis der er tale om en overtrædelse, blive pålagt at genetablere arealet, til en tilstand, hvor naturen kan gen-indfinde sig. Hvis der konstateres en overtrædelse af §3 ved kontrol med krydsoverensstemmelse, straffes der med træk i den direkte arealstøtte. I princippet er der ingen bagatelgrænse, og du hæfter som ejer eller bruger af et areal også for tidligere overtrædelser som eksempelvis opdyrkning eller tilplantning. Det er derfor vigtigt, at der er styr på både afgrænsninger og dyrkningshistorik på alle dine arealer. Både de arealer du ejer, og de arealer hvor du eksempelvis har lejet jorden for en enkelt dyrkningssæson.

Hvornår klapper fælden, hvis du ikke har styr på §3 arealerne på din ejendom?

Det er vigtigt, at du har styr på, hvor du har §3 arealer på din ejendom. Faktisk kan det kun gå for langsomt med at sikre dig, at der ikke er overlap med marker i omdrift. Du kan nemlig allerede nu få sanktioner for eventuelle overtrædelser af §3-beskyttelsen. Der vil ofte være tale om et krav om at reetablere naturen. I strengere tilfælde vil der også være bødestraf samt eventuelle sanktioner efter kontrol med krydsoverensstemmelser.

Træk i støtteordninger

Uagtsomme overtrædelser kan give et træk i støtteordninger på 1-15% afhængigt af, hvor ofte overtrædelsen er sket, og hvor alvorlig den er. Hvis overtrædelserne fortsætter, vil overtrædelsen skifte karakter til en forsætlig overtrædelse, hvor trækket i støtten vil starte ved 20% og yderste konsekvens er udelukkelse fra støtteordningerne. 1. juli 2022 træder et forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning i kraft. Forbuddet kommer til at gælde for alle arealer, der er registreret som §3 pr. 1. november 2021. Da det kan være et langsommeligt projekt at få ændret i §3-kortlægningen, er det vigtigt at få processen startet i god tid. Få derfor undersøgt om du har overlap eller uoverensstemmelser med §3-arealer og få dem rettet så hurtigt som muligt.

Fjordlands dygtige rådgivere står klar til at hjælpe dig med alt fra pleje af §3 arealer til opklaring af uoverensstemmelser.
§3 arealer naturPlanteavl §3 arealer
Jette Kjær

JETTE KJÆR

Planterådgiver
Vore rådgivere vejleder dig på §3 arealer
KONTAKT OS PÅ 9615 3000

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
cogenvelopephone-handsetsmartphonelaptoplaptop-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram