Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

13. december 2022

Kommunernes tilsynskampagner 2023

Kommunerne udfører årligt to tilsynskampagner ved industrivirksomheder og/eller husdyrbrug.
Nedenstående tabel viser emnerne for næste års tilsynskampagner på landbrugsområdet for en række kommuner:

KOMMUNE

EMNE

Lemvig                                                       
Hyppig udslusning i slagtesvinestalde 
(nye regler forventes at træde i kraft fra 1. januar 2023)
Holstebro                                                   
Beredskabsplaner og kommunens GIS-baserede værktøj til at lave kort
Vesthimmerland                                       
Teltoverdækninger - tilstand og lukning
Morsø                                                         
Opbevaringsanlæg til husdyrgødning - flydelag, tømning og indretning/tilstand
Andre kommuner i nærområdet har endnu ikke fastlagt emner for næste års tilsynskampagner, men vi følger op og informerer i nyhedsmailen om de aktuelle tilsynsemner, så snart vi kender dem efter kommunernes udmelding.
Kontakt din miljørådgiver, hvis du har brug for et miljøtjek med gennemgang af reglerne omkring det tilsynsemne, der gælder for din bedrift, så du kan være velforberedt, når kommunen kommer på tilsyn.

Lemvig Kommune

Nye regler om hyppig udslusning i slagtesvinestalde
Lemvig Kommune tiltænker at køre tilsynskampagne omkring de nye regler om hyppig udslusning i svine- og slagtesvinestalde, som har til hensigt at udmønte dele af aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug vedrørende reduktioner af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold.

Ændringerne er en del af Miljøministeriets udkast til ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som har været sendt i offentlig høring med høringsfrist til den 1. november 2022. Ændringerne forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2023.

Lemvig Kommune informerer nærmere om tilsynskampagnen, hvis reglerne bliver indført som forventet.
Grise

Holstebro Kommune

Beredskabsplaner og kommunens værktøj til at lave kort til beredskabsplaner
Beredskabsplaner bidrager til at forebygge og begrænse forureninger og uheld på din bedrift. Beredskabsplanen og oversigtskortet skal udleveres til indsatsleder eller miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand m.v.

På de såkaldte IE-brug er det et krav, at der findes en beredskabsplan. Men mange husdyrbrug har også et vilkår om udarbejdelse og opdatering af en beredskabsplan i deres miljøgodkendelse.
Holstebro Kommune har besluttet, at næste års tilsynskampagne skal have fokus på gennemgang og opdatering af beredskabsplaner, så de fremstår som lavpraktiske vejledninger med gode oversigtskort, som er nemme at bruge for medarbejderne.

På Holstebro Kommunes hjemmeside findes et værktøj til udarbejdelse af dit eget oversigtskort til din beredskabsplan. Ønsker du at benytte denne mulighed, kan du få tilsendt vejledning og adgangskode ved at kontakte kommunen.

Vesthimmerlands Kommune

Telt overdækninger - tilstand og lukning
Overdækning af gyllebeholdere er stillet som lovkrav for at reducere ammoniakfordampning og lugtemission. Fast overdækning kan være i form af en teltoverdækning.

Har du teltoverdækning på din gyllebeholder, skal du være opmærksom på dens tilstand. Teltoverdækningen skal altid være helt tæt. Sker der en skade på overdækningen, er det vigtigt, at du får den repareret hurtigst muligt. Har du en miljøgodkendelse, skal du reparere skader på teltoverdækningen indenfor 1 uge, og alle skader og reparationer skal noteres i en logbog.
Gylletank
Teltoverdækningen må kun være åben i forbindelse med, at du omrører, tømmer eller udbringer gylle. Husk derfor altid at lukke overdækningen hurtigst muligt, efter arbejdet er færdigt.

Morsø Kommune

Gyllebeholdere, flydelag og gødningsopbevaring
Der vil være fokus på gyllebeholdere, flydelag og opbevaringsanlæg for husdyrbrugene, samt at opbevaringsanlæg tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Gyllebeholdere, der anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning, og som ikke er forsynet med fast overdækning, f.eks. teltoverdækning, skal have et flydelag som overdækning i form af snittet halm eller lign. Overdækningen skal dække hele beholderen og være tæt. Dog kan det accepteres, at der ved indløbet er op til 3 m2 uden tæt flydelag.
Stævnbakgård
Flydelaget skal være sammenhængende samt have en tør overflade (i tørvejr). Det skal desuden være stabilt i forbindelse med blæst og kraftigt nedbør. Ved valg af flydelag skal der føres en logbog, hvori status for flydelaget noteres, og som fremvises ved tilsyn. Hvis kommunen konstaterer utilstrækkeligt flydelag på en gyllebeholder, gives en indskærpelse om at få flydelaget etableret og vedligeholdt.
Morsø Kommune anbefaler, at du også har fokus på gældende regler for følgende emner:
Gyllespild fra uheld og daglig drift
Overdækning af husdyrgødning på møddingspladser
Indretning og tilstand af møddingspladser
Beholderkontrol
Vedligehold af opbevaringsanlæg og dykkede indløb
Minna Haaning Andersen
Kontakt din miljørådgiver, hvis du har brug for et miljøtjek, hvor vi kigger på det tilsynsemne, der gælder for din bedrift.

MINNA HAANING ANDERSEN

Miljøassistent

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram