Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Gylletankens indviklede miljøregler - få dig et overblik

Du kender det godt; du vil så gerne have lidt mere opbevaringskapacitet til al den dejlige gylle fra stalden. Måske vil du gerne have en ny beholder i marken til den afgassede gylle fra biogasanlægget. Eller også mangler du samlet set lidt kapacitet på ejendommene i dit I/S. Men hvad skal der til for at få lov til at bygge en ny tank? Hvad er reglerne, og er der overhovedet nogen, der kan gennemskue dem? Svaret finder du her, så læs med og få overblik over mulighederne.
En gylletank kan godkendes efter flere forskellige love og bekendtgørelser. Hvilket regelsæt der skal bruges afhænger helt af, hvor tanken skal ligge, og om der er dyr på ejendommen eller ej. Det første der skal overvejes er derfor, om du vil placere tanken på:
En bygningsløs ejendom eller planteavlsejendom
En svineejendom eller en kvægejendom

Bygningsløs ejendom eller planteavlsejendom

Hvis man modtager afgasset biogasgylle eller gylle fra anden ekstern leverandør, kan det ofte være en driftsmæssig fordel at placere en gylletank centralt i udbringningsområdet. Fordelene kan være mange, men især risiko for smittefare, transporter til og fra arealerne eller mulighed for udlægning af gyllen med udlægger taler for at placere tanken i nærheden af markerne.

Ifølge planloven, kan man kun få lov at bygge en gylletank i det åbne land, hvis den er erhvervsmæssig nødvendig for driften af den pågældende landbrugsejendom. Og hvad betyder så lige erhvervsmæssig nødvendig i denne sammenhæng? Det betyder helt enkelt, at antallet af ha på den ejendom, hvor tanken skal ligge, bestemmer hvor stor tanken må være.

I mange tilfælde drives flere forskellige ejendomme sammen med fælles arealer og gødningsregnskab, selv om arealerne matrikulært set hører ind under forskellige adresser. Hvis du driver dit landbrug sådan, kan du sagtens komme til at mangle opbevaringskapacitet samlet set. Men hvorvidt tanken er erhvervsmæssig nødvendig beregnes altså ud fra det antal ha, der tilhører den pågældende ejendom, hvor tanken skal ligge. Hvis du har tre forskellige ejendomme og samlet set mangler 3.000 m3 opbevaringskapacitet, kan du altså godt få afslag på at bygge en beholder på 3.000 m3 men derimod få tilladelse til at bygge tre beholdere på fx. 700 m3, 1.000 m3 og 1.300 m3. Og her er logikken måske svær at få øje på, men reglerne er hårdt trukket op på området, og en klagenævnsafgørelse har fastlagt en klar tolkning: har du på den konkrete adresse kun brug for 2.000 m3, må du altså ikke bygge en tank på 3.000 m3, selv om du mangler kapaciteten på en anden adresse.
En gård

Ejendom med dyrehold

Vil du gerne bygge en ny tank på en adresse med dyrehold, skal tanken også her være erhvervsmæssig nødvendig. I denne sammenhæng kan det ud over markarealet også betyde, at der som udgangspunkt ikke må bygges en tank på 5.000 m3, hvis der på ejendommen kun produceres 1.000 tons gødning. Hvis der modtages gødning fra anden leverandør, kan der gives lov til at bygge en større tank. Der skal i så fald foreligge en skriftlig aftale om modtagelse af gødning.

For at gøre forvirringen total, er der tre forskellige regelsæt, der kan anvendes, hvis en ejendom med dyrehold skal søge om en ny tank:
Husdyrbrugloven
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Det er ejendommens staldareal og beholderens størrelse, der afgør hvilken lov eller bekendtgørelse, der skal søges tilladelse efter.

Det mindre dyrehold

Hvis produktionsarealet er under 200 m2, kan beholderen anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er administrativt den hurtigste og nemmeste måde at få lov at bygge en tank på.

Det større dyrehold

Hvis produktionsarealet er over de 200 m2, kan tanken anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, men kun hvis den samlede kapacitet på ejendommen inkl. den nye tank er under 3.000 m2. Anmelderordningen opstiller en række krav, der samtidig skal overholdes.

Til sidst kan tanken medtages i en miljøgodkendelse af ejendommen efter husdyrbrugloven. Her snakker vi den helt store tur med godkendelse af alle husdyranlæg på ejendommen.

Flydelag

Der skal være flydelag i din gyllebeholder. Punktum. Eneste undtagelse er, hvis tanken har fast overdækning i form af f.eks. telt.

Ved nogle gylletyper kan det være besværligt at opretholde flydelaget, og hvis kommunen flere gange i træk konstaterer ufuldstændigt flydelag, kan de påbyde, at der sættes fast overdækning på. Af samme grund har enhver ejer eller bruger af en gylletank pligt til med jævne mellemrum at tjekke flydelaget og notere i en logbog, om laget er dækkende. Hvis ikke, skal årsagen noteres. I forbindelse med omrøring og udkørsel af gylle, accepterer kommunerne som regel, at flydelaget ikke er dækkende. Men det skal være genetableret indenfor en uge.

Beholderkontrol og regler når en tank tages ud af brug

Alle åbne og lukkede gylle- eller ensilagesaftbeholdere på 100 m3 eller mere skal have regelmæssig beholderkontrol. Hvis beholderen ligger inden for 100 meter fra vandløb, åbne drænrør eller søer over 100 m2 skal den kontrolleres mindst hvert 5. år. Øvrige beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Kontrollen skal gennemføres af en autoriseret kontrollant, og bruger af tanken skal selv  bestille kontrol senest 6 måneder før, der er gået 5 eller 10 år siden sidste kontrol.

Hvis tanken ikke anvendes længere, kan man i stedet vælge at tage den ud af drift. Kommunen skal have besked om det.

Hvis en gylletank nedrives, skal det meddeles til kommunen, så den kan blive fjernet fra ejendommens BBR.

Gennemskuelige regler – eller en sag for miljørådgiveren?

Hvis ovenstående gennemgang har givet dig mod på selv at anmelde eller ansøge om en ny gyllebeholder, skal du bruge det elektroniske IT-ansøgningssystem: www.husdyrgodkendelse.dk, når du indsender anmeldelsen eller ansøgningen til kommunen. Medmindre det er planloven, du søger tilladelse efter. I så fald skal du bruge www.bygogmiljoe.dk.
Hvis du gerne vil slippe for besværet og hellere vil bruge din miljørådgiver til det, han er bedst til, så ring til os i dag på tlf.: 9615 3000 og få en snak om mulighederne.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram